چهارشنبه 27 تیر 1403

مقام معظم رهبری(دام ظله العالی):حج امسال ما حج برائت است.

نشست علمی:ماهیت شعائری عبادات با تاکید بر حج و برائت


نشست علمی:ماهیت شعائری عبادات با تاکید بر حج و برائت

ارائه دهنده:دکتر محمدحسن احمدی

(دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران )

زمان چهارشنبه ۲۳خرداد ۱۴۰۳ ساعت۲۱

پخش از شبکه اینترنتی عبرات 
abarat.tv
و
https://vroom.ut.ac.ir/farabi1