یکشنبه 19 آذر 1402

12 مهر 1399

ششمین جلسه کمیته فرهنگی اربعین در محل استانداری یزد برگزار شد.

ششمین جلسه کمیته فرهنگی اربعین در محل استانداری یزد برگزار شد. در این جلسه که همراه با جلسه ستاد کرونای استان برگزار شد، به پیشنهاد مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان و تایید استاندار یزد، مطالبی به تصویب رسید:


ششمین جلسه کمیته فرهنگی اربعین در محل استانداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که همراه با جلسه ستاد کرونای استان برگزار شد، به پیشنهاد مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان و تایید استاندار یزد، موارد ذیل به تصویب رسید:

  1. شهرداری ها مکلف شدند تا با تبلیغات شهری مناسب، رنگ و بوی اربعین به شهرها بیاورند.

  2. در همه ادارات و سازمان ها و مراکز نظامی، در روز 19 ماه صفر، زیارت اربعین در فضای باز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردد.

  3. تبلیغات اسلامی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی چند نقطه مناسب از شهر و استان را برای برگزاری زیارت اربعین در روز اربعین معین و اقدام به برگزاری مراسم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بنماید.

  4. ادارات و نهادها، شعار اربعین امسال را چاپ و آن را در مکان های مناسب نصب نمایند.