یکشنبه 19 آذر 1402

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان خراسان رضوی گفت:

اقدامات ویژه کمیته فرهنگی خراسان رضوی تشریح شد.