logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/09/02
  • بازدید:‌ 214
  • چاپ
عبدالله طاهرخانی؛ بررسی ابعاد پیاده روی اربعین و نقش آن در هویت جمعی

عبدالله طاهرخانی؛ بررسی ابعاد پیاده روی اربعین و نقش آن در هویت جمعی

هویت، پاسخ به این پرسش است که من کیستم. هویت جمعی، تعلق خاطر تعدادی از افراد است که به امور مشترکی پایبند هستند. هویت را نمی توان مستقل از اجتماع و عمل جمعی تصور کرد. تکامل عمل جمعی موجب باز تعریف مداوم هویت می شود. هویت جمعی و عمل جمعی رابطه ای دیالکتیک با هم دارند. در راهپیمایی اربعین، انسان ها علی رغم داشتن فرهنگ و ملیت های مختلف؛ به خاطر ظلم و تعدی در بعضی دولت هایشان، وجود دشمن خارجی مشترک، وجوه مشترک دینی و آیینی و موارد دیگر، یک هویت جمعی واحد و منسجم را شکل می دهند.

 

هویت، پاسخ به این پرسش است که من کیستم. هویت جمعی، تعلق خاطر تعدادی از افراد است که به امور مشترکی پایبند هستند. هویت را نمی توان مستقل از اجتماع و عمل جمعی تصور کرد. تکامل عمل جمعی موجب باز تعریف مداوم هویت می شود. هویت جمعی و عمل جمعی رابطه ای دیالکتیک با هم دارند. در راهپیمایی اربعین، انسان ها علی رغم داشتن فرهنگ و ملیت های مختلف؛ به خاطر ظلم و تعدی در بعضی دولت هایشان، وجود دشمن خارجی مشترک، وجوه مشترک دینی و آیینی و موارد دیگر، یک هویت جمعی واحد و منسجم را شکل می دهند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مهم ترین ابعاد اربعین و تأثیر آن بر شکل گیری هویت جمعی در میان شرکت کنندگان در این مراسم، بررسی انگیزه های افراد، و بررسی پیامدها و ابعاد اجتماعی آن است. این تحقیق با همکاری مرکز مطالعات اربعین در حال انجام است و هنوز به مرحله نتیجه گیری و ارائه نهایی نرسیده است.