logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/09/01
  • بازدید:‌ 1072
  • چاپ
سخنان دکتر عطاردی: رویداد اربعین؛ سیاست گذار یا سیاست پذیر؟

سخنان دکتر عطاردی: رویداد اربعین؛ سیاست گذار یا سیاست پذیر؟

در این جا دو پرسش عمده وجود دارد: یک، رویداد اجتماعی اربعین؛ رویدادی سیاست گذار است یا سیاست پذیر؟ و دو این که، دانستن این موضوع چه کمکی به ما می کند؟ فرایند سیاست گذاری را فرایندی پویا برای حل مسائل و چالش های پیش روی یک سازمان، نهاد یا یک ملت می دانند. افراد، نهادها و رویدادهایی که از سیاست های سیاست گذار اثر می پذیرند را نیز سیاست پذیر گویند.

در این جا دو پرسش عمده وجود دارد: یک، رویداد اجتماعی اربعین؛ رویدادی سیاست گذار است یا سیاست پذیر؟ و دو این که، دانستن این موضوع چه کمکی به ما می کند؟ فرایند سیاست گذاری را فرایندی پویا برای حل مسائل و چالش های پیش روی یک سازمان، نهاد یا یک ملت می دانند. افراد، نهادها و رویدادهایی که از سیاست های سیاست گذار اثر می پذیرند را نیز سیاست پذیر گویند.

یک رویداد سیاست گذار دارای ویژگی های زیر است: دارای دکترین مشخص برآمده از ایدئولوژی و ارزش ها؛ توجه به حافظه تاریخی و زمینه سیاسی؛ واقعیت گرا بودن؛ توانایی تشخیص مسائل ریز و کلان و تشخیص اولویت ها؛ استفاده به جا از ابزارهای سیاست گذاری؛ بسیج سیاست گذارها؛ و توجه به عنصر سنجش پذیری در سیاست گذاری ها.

ما در ابزارهای سیاست گذاری با طیف های مختلفی مواجه هستیم: ابزارهای برآمده از قدرت سخت تا قدرت نرم؛ ابزارهای وابسته به حکومت تا وابسته به مردم؛ ابزارهایی که نهاد قدرت بیرونی آن را اعمال می کند تا ابزارهایی که نهاد قدرت درونی آن را اعمال می کند. در اربعین، یک سر طیف خود را بیشتر نشان می دهد: ابزارهای برآمده از قدرت نرم، ابزارهای وابسته به مردم، و ابزارهایی که نهاد قدرت درونی آن را اعمال می کند. در کنترل و ابزار خط مشی برای کنترل و اداره امور، اربعین این مؤلفه ها را دارد و می تواند رویدادی سیاست گذار تلقی شود.

اگر اربعین، رویدادی سیاست گذار است پس لازم است که ما چند نکته را در نظر داشته باشیم: یک، ما تصمیم گیرنده این رویداد نیستیم بلکه صرفاً تحت تأثیر آن هستیم. دو، این رویداد قابلیت الگوگیری در دیگر عرصه ها را برای ما دارد. سه، با توجه به اثبات تأثیر این رویداد بر عرصه های اجتماعی و دیگر عرصه ها؛ تقویتش باعث تقویت دیگر عرصه ها می گردد. چهار، همراه کردن سیاست اربعین و دیگر عرصه ها باعث هم افزایی و انسجام خواهد شد. پنج، اگر فهم درستی از اربعین وجود داشته باشد؛ حداقل باعث کندی آن مسیر نخواهیم شد چون ممکن است با قدرت سخت و با حکومت، مسیر اصلی آن را منحرف کنیم.